.עצבמ ריחמב וא הצרהב םיעוריא ינג /תומלוא
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
: ה   ע   ד   ו   מ
07.03.04
!םינתחתמל עצבמ
טירפתל קנע תוחנה
שדחה 2000
.הירבט-לבנע ימלואב
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה