...לכוא ילכ לש םיטס ,תופילח ,תומוניה ,הלכ תולמש הריכמ/הריסמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
    : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
30.01.05
0577467673
a_s_m@coolmail.co.il
לכ םע תבצועמ הלכ תלמש !!!הריכמל
!!!הנימב תדחוימו הפי הלמש תופסותה
13.02.05
050-570366
םע השדח "ינוס" ואדיו תמלצמ הריכמל
םע TRV218Eםגד "2.5" ינועבצ ךסמ
.םינוש םירזביאו תופסות
08.04.05
0546423204
vodila23@mail.ru
ונימב דחוימ בוציעב הלכ תלמש הריכמל
(שימג) ח"ש 3000כ ריחמב 46-48 הדימ
10.03.06
054-4615859
לגרל הריכמל םיעוריאה םוחתב קסע
חילצמו דבוע דויצ תרכשהל קסע .העיסנ
דבלב םייניצרל
17.11.06
052-3269498
haimber@netvision.net.il
םולהי םינופלט היזכרמ הריכמל
.ןייוצמ בצמב 4/8 תלוביקב
17.11.06
03-6188006
054-5807701
navagenu@gmail.com
ןג תמר 41 ןוירוג ןב ךרד
ידוחי סרוק חתפנ "בלב םוקמ" זכרמב
רופישל סחיתמה יטסילוה יאווש גנאפל
ינוציחהו ימינפה היחמה בחרמ תארבהו
נאפל תצעוי ינג הואנ: תייחנהב . ךייחב
יטסילוה יווש
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה