.תוחמשו םיעוריא אשונב עדימ לבקלו לואשל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
23.04.05
b627@yahoo.com
םוי גוגחל םיירוקמ תונויער לבקל חמשא
.ילש אבאל 60 תדלוה
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה