.תוחמשו םיעוריאל רושקה אשונ לכב תועדומה חולב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
    : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
23.03.05
b627@yahoo.com
םוי גוגחל םיירוקמ תונויער לבקל חמשא
.ילש אבאל 60 תדלוה
01.12.06
www.party4u.co.il
03-9500456
052-2433611
partyamnon@gmail.com
תורתוכ - תותשק- תובוב - תותירב •
.םינולבמ םיחרפ
הרוצ ןולב + הסירעה טושיק - םניחב
,רוברב תומדב ןחלוש לכ לע 1
.חרפ תורתוכ תודיחי + 4 ,בלבלכ
לע םוילה ינולב - הווצמ רב *
יולימ - םינולבמ תובוב - ןחלושה
. םינולבב רדחו הרקת
םינולב תואמ תחרפה – תונותח *
םגו הפוחה ירוחאמ הפוחה ןמזב
.םיחרואה םע ףותישב
םינוש םיעוריאב םינולב תוחרפה*
םינולב תחרפה - לתוכב הווצמ רב *
טסינוידרוקא +
תעגשמ היווח - תורוצ ינולב תנדס*
.האנהו הריציב
- תממהמ העתפה - רמזמ קרבמ*
+ טסינוידרוקא + םינולב רז + ןציל
לכ עיתפי קוקז + הכרב + הינפמש
ד.דחא
םע םוילה ינולב ,םינולב תחרפה
.םיגחב עוריא לכב טושיק ,םיטרס
.םייביטקרטא םיריחמב םיעוריא
01.12.06
0525238060
0528944443
hofitdesign@walla.com
םיידוחיי םיעוריא תנגראמו תבצעמ
םיטנמלא . םייתרגש יתלבו םישגרמ
תורונמ, םילטסירקמ הריוואו טושיקל
,תורנ ,םידב ,המישרמ הרואפת ,תוידוחיי
, םימישרמ םילטרגא , םיביהרמ םיטומפ
תיפוח ..... ישמ יחרפו םיירט םיחרפ
עפש – ןנערמ ריעצ וקב םיעוריא בוציע
-לילק , רישע - יסאלק – תונויער לש
ינוחרפ -יטנמור דחוימ -יטמרד,ריעצ
תדלוה ימי הווצמ תב-רב - תונותח .דועו
...... תוקוור תביסמ - תויטרפ תוביסמ -

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה