ונל ובתכ   עצבמ ריחמ   םישורד     דיל דימ     ןזואל הפמ    תועדומ חול    ישאר ףד- תיבה ץורע