החמשה ץורע
:םוקמה
אוה
םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
רושקה אשונה לכב
תוחמשו םיעוריאל

-ןזואל הפמ
תוישיא תוצלמה
,גנירטייק לע
תונתמל תונויער
,הווצמ תב/רבל
תדלומוי תועתפה
.דועו

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-דיל דימ
:הריכמ/הריסמל
...תומוניה ,הלכ תולמש

-םישורד
,גנירטייק ,םינציל
.דועו י'ג יד

-עצבמ ריחמ
,עצבמב תומלוא
...הצרהב םיעוריא ינג

-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל וא
.תושקבו תולאשל חמשנ ןכ ומכ
ונייצ ונילא םכתעדוה חולשמ תעב
שקובמה רודמה םש תא
.ןופלטה 'סמו םכמש תא ופרצו
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל